ความสำคัญของระบบโลจิสติกส์ต่อประเทศ

เมื่อมองในองค์รวมระดับประเทศ เป้าหมายหลักของการพัฒนาประเทศคือต้องมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังจะเห็นได้จากภาพ 1.5 และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบคือ ความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness), ความสมดุลของสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ (Environmental Balance), คุณภาพชีวิตที่ดีของประชากกร (Social Welfare), ความมั่นคงทางการเมืองของประเทศ (Political Stability), ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ (Macroeconomic Stability) และสถาบันต่างๆมีกรอบการดำเนินงานที่มีความทันสมัย (Modern Institutional Framework)

wholesale dropshipping products dropshipping uk forum does art sell on amazon cost to sell items on amazon drop shipping amazon products on ebay sell on amazon or ebay 12 killer dropshipping secrets

ภาพ 1.5: เป้าหมายของการพัฒนาประเทศ

และเมื่อมองให้ลึกในด้านของความสามารถในการแข่งขันจะพบว่า ความสามารถในการแข่งขันคือความสามารถทางด้านเศรษฐกิจที่จะผลิตสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดสากล โดยที่ประชากรของประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นและยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าเกี่ยวพันกับทั้งด้านของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

อนึ่งการทำให้เกิดความสามารถในการแข่งขันที่มีความยั่งยืนในระดับประเทศ ต้องเริ่มต้นจากการบริหารจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ การไหลเวียนของวัตถุดิบ (Raw Material) สินค้าระหว่างการผลิต (Work in Process) สินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) รวมถึงข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient Logistics Man agement) จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ตลอดทั้ง Supply Chain มีความเข้มแข็ง (Strengthening Supply Chain Efficiency) ซึ่งจะส่งผลดีต่อการทำธุรกรรมทางการค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพราะจะช่วยให้การติดต่อทางการค้ามีความสะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุน และยังช่วยขยายโอกาสทางการค้า นั่นก็คือ เป็นการเสริมสร้างการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Facilitating Trade and Business Transaction) นั่นเอง ผลสุดท้ายก็คือสินค้าของไทยมีความได้เปรียบในการแข่งขันบนเวทีการค้าโลกอย่างยั่งยืน (Sustainable Competitiveness) ตามภาพ 1.6 ดังนี้

ภาพ 1.6: การสร้างความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน

และหากจะถามว่าทำไมต้องพัฒนาด้านโลจิสติกส์เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน คำตอบคือ การพัฒนาด้านโลจิสติกส์ทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศทำให้เกิด Economy of Speed หรือการประหยัดจากระยะเวลาที่ลดลง โดยความเร็วในการดำเนินธุรกิจจะเป็นแรงผลักดันในการออกแบบรูปแบบการพัฒนา การใช้งานและการประเมินคุณค่าของโซ่อุปทาน ซึ่งหากโซ่อุปทานมีประสิทธิภาพก็จะทำให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตามมานั่นเอง

จึงสรุปได้ว่าการพัฒนาทางด้านโลจิสติกส์ให้เกิดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของการทำเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีความยั่งยืนของประเทศ และเมื่อมองความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการแข่งขันโดยพิจารณาจากระดับของกลุ่มทางเศรษฐกิจจะพบว่า

  1. ภาพรวมระดับประเทศต้องการความยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จะต้องมีการจัดการด้านโลจิสติกส์ โดยพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การพัฒนากฎระเบียบให้สะดวกในการดำเนินธุรกิจ มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  2. ระดับกลุ่มอุตสาหกรรม จะต้องมีการจับตำแหน่งของตลาดโดยการขายสินค้าที่มีคุณภาพ จีงต้องอาศัยการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน และการร่วมมือกันในด้านต่างๆ ในโซ่อุปทาน

  3. ระดับองค์กร ความสามารถในการแข่งขันคือการเพิ่มสูงขึ้นของผลกำไรและยอดขายในระยะยาวผ่านส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งต้องใช้กลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์คือการสร้างความตระหนัก การแบ่งปันทรัพยากร และการหลีกเลียงในกิจกรรมที่ไม่เกิดคุณค่าเพิ่มต่างๆ